Hírek / blog

Öntözésfejlesztés pályázat

Öntözésfejlesztés pályázat 2023-ban

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése”  Öntözésfejlesztés pályázat felhívásra a meghosszabbított határidőig, 2023. október 01-ig lehet még kérelmeket benyújtani.

Az Öntözésfejlesztés pályázat beruházásokat támogató kiírás átfogóan biztosít fejlesztési forrást minden, az öntözéshez kapcsolódó tevékenységhez, így többek között tározóterek, új vízkivételi művek kialakításához, új öntözőgépek és csővezetékek telepítéséhez, és az elavult öntözőrendszerek elemeinek cseréjéhez.

Öntözésfejlesztés pályázat támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 3 milliárd Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

Miben tudunk önnek segíteni?

 

Öntözésfejlesztés pályázat-Támogatást igénylők köre

 1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:
  1. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik;
   • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évének – egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
   • állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év – fiatal mezőgazdasági termelő esetében a lezárt üzleti év – vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján az üzemméretet számolni.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzem méretettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

öntözésfejlesztési pályázat

Öntözésfejlesztés pályázat-Önállóan támogatható tevékenységek

1,/Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen

 • tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
 • geotextíliák elhelyezése,
 • tározó terek vízzáró szigetelése,
 • tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),
 • partvédő művek, földművek kialakítása.
 • Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:
   • a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,
   • szűrőmező kialakítása,
   • rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.
 • Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:
  • szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
  • egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
  • szükséges átemelők,
  • forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.

2,/Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

  • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,
  • a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
   • új öntözőgépek telepítése,
   • új csővezetékek,
   • jobb hatásfokú szórófejek beépítése,
   • automatizált öntözőtelepek kialakítása,
   • az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,
   • talajszondák telepítése,
   • szivattyútelepek felújítása,
  • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
  • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
  • földmedrű csatornák burkolása.

3,/Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása

  • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
  • felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
  • új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
   • öntözőgépek,
   • szivattyúk,
   • szűrők,
   • csővezetékek,
   • szerelvények,
   • távvezérlő rendszerek,
   • meteorológiai állomás,
   • talajszondák,
  • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
  • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

4,/Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

  1. meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,
  2. megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása),

Öntözésfejlesztés pályázat-Műszaki és szakmai elvárások

A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:

   • 50 millió Ft teljes projektösszeg, ill. az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása kötelező.
   • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező.

Az engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni

 • Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt.
 • Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt.
 • Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó igazolást. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.
 • Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint).
 • Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor elegendő a vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentumot benyújtani. Kivéve ha  a tevékenységek az öntözött terület nettó növekedését eredményezik –  akkor ugyanis a támogatási kérelem benyújtásakor a jogerős vízjogi engedély csatolása szükséges.

Öntözésfejlesztés pályázat-Benyújtási határidők

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1. napjától 2023. június 30-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • február 28.
 • április 28.
 • június 30.
 • október 01.

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00