Adatkezelési tájékoztató

 

 

Az Annex Menedzsment Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság, mint adatkezelő (székhelye: HU 1182 BUDAPEST TARKO UTCA 13. Cég-nyilvántartási szám: 0106793338, adószám: 26317928-1- 43; „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

 1. AZ ADATKEZELŐ CÉG NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Annex Menedzsment Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság, mint adatkezelő (székhelye: HU 1182 BUDAPEST TARKO UTCA 13. Cég-nyilvántartási szám: 0106793338, adószám: 26317928-1-43

 • A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

 

Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Természetes személy neve, e-mail címe,telefonszáma, beosztása A felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Adatkezelő által szervezett online workshopok,konferenciákról való

tájékoztatás és részvétel.

A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok teljes köretörlésre kerül.
Természetes személy neve, e-mail címe,telefonszáma, A felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Kapcsolattartás érdekében A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok teljes köretörlésre kerül.
Természetes személy neve, e-mail címe,telefonszáma, A felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Statisztikai célú feldolgozásra A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok teljes köretörlésre kerül.
Természetes személy neve, e-mail címe, A felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Marketing célú megkeresések éselektronikus hírlevél küldése A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok teljes köretörlésre kerül.

[Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy 9. cikk (1)

bekezdés a) pont): Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.]

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, ONLINE Konzultáció, Workshop, és Konferencia szervezéséhez KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSHEZ

 1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Annex Menedzsment Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan, online konzultációhoz, valamint workshopok és konferenciák rendezése esetére.

A Annex Menedzsment (a továbbiakban: Adatkezelő) a Annexpalyazatiroda.hu weboldal (a továbbiakban: honlap) működtetése során a hírlevélre, online konzultációra, online workshopra, és konferenciákra regisztrálók személyes adatait kezeli.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A hírlevél küldéséhez kapcsolódóan a következő személyes adatát kezeljük:

 • név, e-mail cím

Az online konzultációhoz kapcsolódóan a következő személyes adatát kezeljük:

 • név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, beosztás

Az online workshopokhoz kapcsolódóan a következő személyes adatát kezeljük:

 • név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, beosztás

A konferenciákhoz kapcsolódóan a következő személyes adatát kezeljük:

 • név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, beosztás
 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA
  • Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával, az online konzultáció, online workshop és konferencia esetében a jelentkezés során történik az elfogadás.

 • Az adatkezelés célja a hírlevél Ön által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésre használja.
 • Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása –

hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 • Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről a 8. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart, egyéb esetben (Online konzultáció, workshop, konferencia) e mailes megkeresést követően.

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.

 1. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
  • Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.
  • Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 • Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: egonczi72@gmail.com

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi felelőséhez fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

 • Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az egonczi72@gmail.com e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem

kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 • Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu)
 • Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 1. LEIRATKOZÁS

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található

„Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  • Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást
  • Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
  • Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatásokat a honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.
 2. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Érintett a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával tudomásul veszi a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00