Hírek / blog

Gazdaságátadás pályázat

ÖCSG és a Gazdaságátadás pályázat

Az egészséges birtokstruktúra fennmaradása és fejlődése többek között az ÖCSG-k stuktúráján és a gazdaságátadási pályázatokon múlhat. Ezek a stratégiai lépések nem csak a fiatalabb generációk bekapcsolódását segíthetik elő, hanem hozzájárulhatnak a mezőgazdaság hosszú távú fenntarthatóságához is.

Magyarországon az Őstermelők Családi Gazdasága (ÖCSG) és a gazdaságátadás  egyre nagyobb hangsúlyt kap a mezőgazdasági szektorban.  Ezzel párhuzamosan a gazdaságátadási pályázatok megléte  lényeges, és szükséges eleme  ahhoz, hogy az idősebb generációk a  tudásukat és tapasztalatukat továbbadhassák a következő generációnak.

Magyarországon két kulcsfontosságú kihívás miatt nő a gazdaságátadások jelentősége. Elsőként a birtokapródozás nehezíti a hatékony földművelést, hiszen a földek egyre kisebb, és kisebb egységekre szakadnak. Másodszor pedig a mezőgazdaságban dolgozók átlagéletkora rendkívül magas, ami rámutat arra, hogy nélkülözhetetlen a fiatal generációk bevonása és felkészítése.

Az „Őstermelők Családi Gazdasága” (ÖCSG) 2021-től lépett életbe mint  kategória a magyar jogrendszerben. Ez az újnak számító jogi szakkifejezés  nem csak adóelőnyöket kínál, hanem különleges földhasználati, támogatási és földszerzési szabályokat is magában foglal.

Az ÖCSG bemutatása

Gazdaságátadás pályázatAz ÖCSG specifikus gazdálkodási formát jelöl, melyet hozzátartozói viszonyban álló őstermelők hoznak létre. Megjegyzendő, hogy az ÖCSG nem tekinthető cégnek, még kevésbé jogi személynek. Inkább egy egyedi együttműködésként jellemezhető, amelyhez az állam különleges kedvezményeket és könnyítéseket biztosít. Mivel az ÖCSG nem rendelkezik jogalanyisággal, a jogok (mint például a földtulajdon és földhasználat, valamint az eszközök és ingóságok tulajdonjoga) kizárólag az ÖCSG tagjaihoz, mint egyénekhez kötődnek.

Az ÖCSG tagjai

Gazdaságátadás pályázatFontos pontosítani, hogy az ŐCSG tagjai nem csak a közvetlen családtagok lehetnek. A törvény egy különleges fogalmat, a „hozzátartozói láncolat” kifejezést vezeti be, és ennek értelmében az ŐCSG-t alkotók közé tartozhatnak: – Apa – Anya – Gyerekek – Unokák – Az apa és anya szülei – Az apa és anya testvérei – Az apa testvérének és az anya testvérének gyermekei Látható tehát, hogy a tagok köre nem korlátozódik csupán a közvetlen családtagokra. [Forrás: 2020. évi CXXIII. tv. 2. § b) pont]

A földhasználat és hitelfelvétel kérdései

Gazdaságátadás pályázatAz Östermelők Családi Gazdasága (ÖCSG) körül eddig már  számos félreértés generálódott. Bár az ÖCSG a jogszabályokban szerepel, és a földeket ugyan be kell integrálni az ÖCSG struktúrájába, de ebből nem következik, hogy az ÖCSG lenne a földhasználó vagy az adós a hiteleknél. Mivel az ÖCSG nem jogi személy, nem válhat jogok és kötelezettségek alanyává.

Amikor hitelről van szó, az őstermelő, mint magánszemély, lép fel mint adós, nem az ÖCSG. A bankok gyakran  figyelembe veszik az ÖCSG többi tagjának bevételét a hitelfeltételek meghatározásakor, mivel ezek a tagok egy családi egységként működnek együtt. Ugyanez a helyzet a földhasználattal: a magánszemélyek maradnak a haszonbérlők, függetlenül attól, hogy az ÖCSG-ben rögzíteni kell az egyes tagok rendelkezésére álló földeket és termelési eszközöket – de ez leginkább  csak adminisztrációs célból szükséges.

Támogatások igénylése az ÖCSG-ben

Az Őstermelők Családi Gazdasága (ÖCSG) keretében működő tagok különleges rugalmasságot élveznek a támogatások igénylésével kapcsolatban. Míg ők önálló jogosultsággal rendelkeznek a támogatások lehívására, az igénylési folyamatot az ÖCSG vezetője is kezelheti nevükben. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha az adott személy az ÖCSG hivatalos képviselőjeként van bejegyezve. Fontos kiemelni, hogy az igénylőnek az ÖCSG egyik tagjával, a bejegyzett földhasználóval kell egy gazdaságban működnie. Érdekesség, hogy a közeli rokonok is képesek a támogatásokat igényelni egymás nevében, még ha nem is tagjai egy ÖCSG-nek.  Sőt még jegyzői igazolással is alátámasztható ez a jogosultság.

Miben tudunk önnek segíteni?

Földszerzés előnyei az ÖCSG-ben

Bár az ÖCSG-tagság önmagában nem ad automatikus előjogot a földvásárlásnál vagy elő haszonbérleti jogoknál, annak hiánya hátrányosan érintheti az érintetteket a földszerzés során. Ha két személy azonos jogosultsággal rendelkezik, az ÖCSG-tagság vagy a családi mezőgazdasági társasági tagság dönthet a javukra. Új szabályozás szerint azonban legalább egy éve ilyen tagsággal kell rendelkezniük.Gazdaságátadás pályázat

Az ÖCSG és a vagyonmegosztás

A házasság felbontásakor esedékes vagyonmegosztás a közkeletű tévhit ellenére nem érinti közvetlenül az ÖCSG „vagyont”, mivel az ÖCSG nem rendelkezik önálló vagyonnal. Ennek ellenére a tagok, mint magánszemélyek, természetesen részt vehetnek a vagyonmegosztásban. Friss jogszabályi érdekesség: a hozzátartozói kapcsolatok nem szűnnek meg egy házastárs halálával, ami azt jelenti, hogy az elhunyt házastárs családtagjai továbbra is az ÖCSG tagjaivá válhatnak. Hivatkozás: [2020. évi CXXIII. tv. 10. § (2a) bek.]

Gazdaságátadás pályázat és az ÖCSG

A ’90-es években alapított egyéni gazdaságokban, akár az ÖCSG-kben  napjainkban a generációváltás nagyon időszerűvé válik. Azok, akik fiatal középkorúként kezdtek, mára a 60-as éveik közepéhez közelednek vagy már túl is vannak rajta. A modern mezőgazdaság előnyei, mind jövedelmezőség, mind lehetőségek tekintetében, egyre inkább a felszínre kerülnek. Ezért valószínű, hogy a fiatalok is egyre nagyobb számban fogják szimpatikusnak találni ezt a területet. A Közös Agrárpolitika stratégiai terve továbbá jelentős támogatást ígér a generációváltás zökkenőmentes megvalósításához. Az átadás-átvételi eljárások egyszerűsítésében nagy segítség, hogy az egész folyamat egyetlen szerződésben lesz rögzítve, mely az egyébként bonyolult és sokrétű átadási eljárást könnyen kezelhetővé teszi.

Gazdaságátadás pályázatról dióhéjban

Mekkora támogatásra lehet számítani?

Támogatás formája: átalány kifizetés

Támogatási összege gazdaság-átadó mezőgazdasági termelőknek:

 • 10 000-50 000 EUR STE átadott gazdaságméret között 50 000 EUR
 • 50 000-100 000 EUR STE átadott gazdaságméret között 60 000 EUR
 • 100 000 EUR STE felett 70 000 EUR

Támogatási összege gazdaságátvevő mezőgazdasági termelőknek:

 • 10 000-50 000 EUR STE átadott gazdaságméret között 40 000 EUR
 • 50 000-100 000 EUR STE átadott gazdaságméret között 70 000 EUR
 • 100 000 EUR STE felett 100 000 EUR

Igénylés feltétele: gazdaságátadási szerződés.

Gazdaságátadó jellemzői

 • 5 évvel a nyugdíj előtt vagy fiatalabb.
 • 10 éve mezőgazdaságban dolgozik.
 • Legalább 5 éve rendelkezik a terület háromnegyedével.
 • Örökös (pl. özvegy) is átadó lehet, ha az előző feltételeknek megfelelő személy meghalt.

Gazdaságátvevő jellemzőiGazdaságátadás pályázat

 • Közeli hozzátartozó vagy tágabb családi kör.
 • Családon kívül is lehet: 7 éve dolgozó vagy gazdasági társaságban tevékenykedő.
 • Könyvelők, szaktanácsadók kizárva.

Generációváltás kisokos

A családi és az őstermelői gazdaságok átadása kényes kérdés. Az eltérő generációs nézetek, az idő múlásával kialakuló vezetési és agrártechnológiai felfogások, valamint a kölcsönös bizalom kérdése olyan területek, amelyekért elsősorban a tulajdonosok felelnek. Ezzel párhuzamosan a jogalkotók feladata az adminisztratív akadályok és összetett eljárások egyszerűsítése.

Vegyük például a haszonbérleti jogok átadását: a tulajdon átadásakor az előhaszonbérleti jog még az eredeti bérlőt illeti meg a szerződés lejártáig. Ugyanígy az elnyert pályázatok, a gazdaság által felvett hitelek és a különféle hatósági engedélyek is összetett kérdéseket vetnek fel. E kihívások mélysége olyan, mint az osztatlan birtokok témaköre: bár évtizedek óta gondot okoz, csak nemrégiben értek be a hozzá kapcsolódó szakpolitikai elképzelések.

Osztatlan birtokkal járó nehézségek

Az osztatlan birtokok problematikája annyira összetett, hogy elkerülhetetlenné vált a gazdaságátadás körülményeinek rendezése is ebben a kontextusban. Mintegy kétmillió hektárt érintenek az osztatlan birtokokkal kapcsolatos kérdések, így a törvényalkotásnak meg kellett előznie az öröklődésből adódó további birtokszéttöréseknek.

A termőföld mint bázis

A törvény alapvető rendelkezése szerint a földátadás csupán családon belül lehetséges. Ugyanakkor nem ritka az az eset, amikor a gazdaságokban hiányzik az olyan utód, aki vállalná a gazdálkodás folytatását. Ebben a helyzetben miként cselekedhet a tulajdonos? A kihívás lényege abban rejlik, hogy az új gazdaságátadási szerződés magánszemélyek, őstermelők földtulajdonát érinti, így a föld védelme került előtérbe.Gazdaságátadás pályázat

 Mi lesz ott, ahol nincs olyan személy a családban, aki átvegye a gazdaságot?

Ahol nem áll rendelkezésre közvetlen, a törvény által kijelölt hozzátartozó, aki átvenné a gazdaságot, ott az adásvételi lehetőségek változatlanul érvényesek maradnak. Azonban egy szabad piaci tranzakciónál a tulajdonosnak szem előtt kell tartania, hogy nem biztosítható, hogy pontosan az a személy vásárolja meg a földjét, akit ő preferálna – különösen, ha másnak van elővásárlási joga arra a területre. A prioritás valójában a termőföld átadásánál van, mivel ez a legjobban szabályozott aspektus. A többi eszköz, mint a gépek, készletek vagy jogosultságok, kevésbé kötöttek, opcionálisan javasolható , hogy azok akik ebben a helyzetben találják magukat: tartsák meg a földjük tulajdonjogát, amennyire csak lehetséges. Ez nem gátolhat meg másokat abban, hogy a földjét használják, de a tulajdonjog megőrzése elsődleges.

 Mekkora érdeklődés jelentkezhet a gazdaságátadási pályázat ill. törvény révén?

Hosszú távon fog kiderülni, hányan és mely időpontokban veszik majd igénybe a gazdaságátadás lehetőségét. Feltételezhető, hogy  a helyzet hasonlóan fog alakulni, mint más jelentős jogszabályváltozás esetén, például az osztatlan birtokok rendezésekor. Egy-egy úttörő kezdeményező lépése után, ahogyan az eredmények és tapasztalatok híre elterjedt, egyre többen döntöttek az új irány mellett. Ráadásul az új törvény nem gyakorol közvetlen nyomást az átadásra, így egy gazdaság akár csak 2030 környékén is elindíthatja az átadás folyamatát.

Aki átadja a gazdaságát, az teljesen kiírja magát a mezőgazdálkodásból?

Egy gazdaságátadó gazdálkodó, aki a gazdaságát átadja, azzal elvben elhagyja az adott mezőgazdasági ágazatot, ahol korábban tevékenykedett. Ennek ellenére lehetséges, hogy más ágazatban aktív marad, vagy akár tulajdonosi vagy vezetői pozícióban is részt vehet. A generációváltás természetes része az életnek; így az idő múlásával a gazdálkodók gyakran választják a nyugalmasabb életet, élvezve korábbi munkájuk gyümölcseit. Azonban nem kizárt, hogy egy átadott gazdaságban munkavállalóként vagy megbízottként továbbra is részt vehessenek.

Gazdaságátadási opciók  – Melyik verzió lehet majd a befutó?

A gazdaság átadása többféleképpen történhet: adásvétel, ajándékozás, tartás vagy járadék formájában. A törvény lehetővé teszi ezeknek a módszereknek a kombinálását is. A realitásokra alapozva valószínű, hogy az ajándékozás lesz a leggyakoribb módszer. A többi átadási forma anyagi terhet ró a gazdaság más szereplőire. Például nincs sok értelme egy nagy értékű gazdaságot hitelből átvenni egy családtagtól, mivel ez csak növeli a gazdaság adósságát anélkül, hogy tényleges fejlesztés történne. Az ajándékozás, különösen közeli rokonok vagy testvérek között, illetékmentes, így nem okoz kiesést az állami költségvetésben. Azonban érdemes figyelembe venni az osztályra bocsátás jogintézményét, amely az ajándékozás értékét a hagyatékhoz számíthatja. A termőföld átadása, legyen az ajándékozás vagy adásvétel formájában, kifüggesztés nélkül megy végbe gazdaságátadási szerződés alapján.

Az érintett gazdaságoknak hogyan érdemes akár már most elkezdeniük a felkészülést?

Gazdaságátadás pályázatA gazdaságok számára kulcsfontosságú, hogy időben és alaposan felkészüljenek a gazdaságátadásra. Ennek első és legfontosabb lépése a a vagyon összeírása, az az  tudniuk kell, hogy pontosan milyen eszközökkel, vagyontárgyakkal, jogosultságokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. Ez egyfajta vagyonmérleg  elkészítését jelenti, amelyben a földtől a gépállományig, a pályázati kötelezettségektől az engedélyekig mindennek kell szerepelnie. Ezután az egyéni, családi sajátosságokra és elvárásokra való odafigyelés is lényeges attitűd lehet.

 Mit lehet átadni a gazdaságátadási szerződéssel?

Átadható eszközök és jogok

A gazdaságátadási szerződés keretein belül számos dolog átadható, köztük termőföld, ingatlan, ingóságok, mezőgazdasági gépek, állatállomány, és különböző hatósági engedélyek. Ezen felül különböző szerződések, mint a támogatási, termeltetési, biztosítási, szaktanácsadói, haszonbérleti, és hitelszerződések is átadhatók. Ha ezek a szerződésben szerepelnek, akkor jogutódlással kerülnek átadásra az új tulajdonosnak.

Részleges átadás

Nem szükséges a teljes vagyon átadása; tehát lehetséges csak bizonyos földterületek vagy eszközök átadása. Fontos azonban megjegyezni, hogy az átadó a szerződés megkötése után nem végezhet mezőgazdasági tevékenységet és nem szerezhet új földterületet.

Átadó kötelezettségei

Az átvevő örökli az átadó földforgalmi törvény szerinti kötelezettségeit. Tehát ha az átadó vállalta az ökológiai gazdálkodást egy bizonyos időszakra, az átvevőnek is ezt kell folytatnia.

Támogatás jogutódlással

A KAP eljárásrend tervezete alapján, ha a gazdaságátadási szerződésben szerepelnek pályázati jogok és kötelezettségek, azok jogutódlással átadhatók. Ezt az IH-nál kell kérelmezni.

Hitelek átadása

Bár a hitelszerződés is átadható, a bankokra számos törvény vonatkozik, amelyeket nem lehet a gazdaságátadással felülírni. Mielőtt gazdaságátadási szerződést kötnének, mindenképpen érdemes a bankkal egyeztetni, különösen, ha az átvevő esetleg nem hitelképes vagy tiltólistán szerepel.

A bemutatott tartalom Dr. Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára által szerkesztett és az AgroKép platformon közzétett anyagok alapján készült.

https://agrokep.vg.hu/

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00