Hírek / blog

Generációváltás

Generációváltás pályázati kisokos

2024-es pályázati menetrend megjelent. Az egyik legfontosabb újítás, egy friss pályázati felhívás a generációváltás  támogatása pályázat lesz, ami várhatóan 2024 júliusában fog kijönni.

Friss bejelentések és számos információ birtokában készítettünk egy összefoglalót ebben a blogbejegyzésben, ahol igyekeztünk minden lényeges tudnivalót összegyűjteni a generációváltás pályázatokkal kapcsolatban.

A generációváltást segítő pályázatok esetében az átadó mezőgazdasági termelők üzemmérettől függően 50 000 és 70 000 EUR közötti támogatásban részesülhetnek. Az átvevő mezőgazdasági termelők esetében a támogatás összege 40 000 és 100 000 EUR között változhat. A támogatások célja a gazdaságátadás ösztönzése és a mezőgazdasági üzemek fejlesztése.

A generációváltást elősegítő kiválasztási elvek

Fontos megjegyezni, hogy a KAP feltételrendszere szigorodik, nem mindenki nyerhet a pályázatokon, csak azok, akik mindenre fel tudnak készülni. A szigorú pontozási rendszer szerint többek között meghatározza:

 • a projektterv tartalmát és minőségét,
 • a szakmai képzettség szintjét,
 • a korábban megszerzett szakmai gyakorlatot,
 • az átvételt menedzselő tanácsadóval való együttműködést,
 • és a magasabb hozzáadott értékű gazdálkodási tevékenységet vagy gazdálkodási módot

Generációváltás

Mit tartalmaz a mezőgazdasági projektterv?

A mezőgazdasági projektterv általában a következőket tartalmazza:

 • a gazdaság jelenlegi állapotának leírását
 • a tervezett tevékenységek bemutatását
 • a célkitűzések meghatározását.
 • a projekt megvalósításának stratégiáját és ütemezését,
 • a szükséges erőforrások és beruházások becslését,
 • a várható eredményeket és hatásokat.
 • a környezeti és klíma-alkalmazkodási szempontokat
 • a minőségirányítási és ökológiai gazdálkodási elveket

 

Miben tudunk önnek segíteni?

 

Jogosultsági feltételek a támogatáshoz

A támogatásra jogosultak azok,

 1. akik rendelkeznek egy hatályos gazdaságátadási szerződéssel és
 2. egy megfelelően kidolgozott projekttervvel.
 3. Továbbá, a gazdaságátvevő legalább tíz évvel fiatalabb az átadónál és még nem töltötte be az 50. életévét. Az átadandó üzemnek legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel vagy 10 000 euró mezőgazdasági árbevétellel kell rendelkeznie.
 4. Az átvevő szakirányú végzettséggel rendelkezik

A jogosultsági kritériumoknak megfelelő személyek

A támogatásra jogosult az a személy, aki gazdaságot és annak kötelezettségeit veszi át. A gazdaságátadás csak természetes személyek között jöhet létre.

A generációváltás során vállalt kötelezettségek

A gazdaságátvevőnek részt kell venni egy kötelező képzésen, a gazdaságátadó pedig az önellátásra szolgáló területen és állatállományon kívül a teljes gazdaságot átadja az átvevőnek. Az átvevő a gazdaságot legalább 5 évig működteti, ez idő alatt az üzemméret nem csökkenhet, és élethivatásszerűen mezőgazdasági termelő tevékenységet folytat. Az átadásnak a támogatói döntést követően legfeljebb 5 éven belül le kell záródnia. Az átvevő az átvett termőföldeket 5 éven belül nem adhatja át másnak, nem használhatja más célra, és eleget tesz a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott hasznosítási kötelezettségnek.

Generációváltás

Generációváltás szerződés-kérdések és válaszok 

 1. Ki lehet generációváltásban részt vevő „átadó”? Majdnem érinti a nyugdíjkorhatárt, vagy legfeljebb 5 év múlva éri el, de már régóta, legalább 10 éve, saját nevén és kockázatán dolgozik mező- vagy erdőgazdasági területeken, ahol termelési bevételre tett szert. Mindezek mellett a generációváltás tárgyát képező földterületek több mint háromnegyedénél van jelen a használati jogával, legalább 3 éve.
 2. Ki lehet a generációváltás „átvevője”? Azok a mező- vagy erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozók vagy őstermelők, akik legalább tíz évvel fiatalabbak, de még nem töltötték be az 50. életévüket. Megfelelnek a generációváltás során átvett gazdaság működtetési feltételeinek, és szoros családi kapcsolatban állnak az átadóval, vagy legalább 7 éve dolgoznak vele.
 3. Mi az a generációváltás szerződés és milyen jogi keretek között történik? A generációváltás szerződése egy speciális szerződés, amelyben az átadó átengedi gazdaságát az átvevőnek. Ez a szerződés lehetővé teszi az átvevő számára, hogy belelépjen az átadó korábbi szerződéseibe, és ezt megteheti anélkül, hogy harmadik fél beleegyezésére lenne szükség. Az átvevő felel a szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.
 4. Szükséges-e közjegyzői okirat a hitelező és az átvevő közötti szerződéshez? Nem, nem szükséges. A korábban létrehozott közjegyzői okirat érvényben marad az átvevő és a hitelező között, a szerződés módosult tartalmával.
 5. Hogyan szerezhet jogosultságot az átvevő a gazdasághoz kapcsolódó hatósági engedélyekhez? Az átvevő átruházhatja az átadótól kapott jogokat és kötelezettségeket, és átveheti az átadó helyét a hatósági engedély jogosultjaként. Ha a jogszabály képesítési követelményeket ír elő, akkor az engedélyező hatóságnak meg kell vizsgálnia az átvevő képzettségét.
 6. Mit jelent, hogy az átvevő jogutódja lesz az átadónak az átadott gazdaság támogatási jogviszonyában? Ez azt jelenti, hogy az átvevő az átadó helyébe lép a támogatási jogviszonyban, és jogosult lesz azokra a támogatásokra, amelyekre az átadó is jogosult volt.
 7. Mi történik, ha az átvevő nem felel meg a támogatás jogosultsági és tartalmi feltételeinek? Ha az átvevő nem felel meg ezeknek a feltételeknek, a támogatási jogviszonyt meg kell szüntetni, az átadó pedig mentesül a visszafizetési kötelezettség alól.
 8. Milyen hatósági engedélyeket kell átruházni az „átadó helyébe”? Az átvevő automatikusan átveszi az átadó általános hatósági engedélyeit. Ha azonban jogszabály képesítési követelményeket ír elő a hatósági engedélyhez, az engedélyező hatóság megvizsgálja az átvevő képzettségét.
 9. Mi történik, ha az átvevőnek nincs megfelelő képzettsége a hatósági engedélyhez? Ha az átvevő nem rendelkezik a szükséges képesítéssel, és a hatóság nem módosítja az engedélyt,  az átvevő nem jogosult az adott gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges engedélyre.
 10. Milyen időtartamra vállalhatnak együttműködést a felek a generációváltási szerződésben? A felek legfeljebb 5 évre vállalhatnak együttműködést a generációváltási szerződés keretein belül.
 11. Hogyan oszlanak meg a működési költségek, és milyen hatással van ez a gazdaság eredményére? Amikor a felek úgy döntenek, hogy a működési költségeket közösen viselik, a gazdaságot átadó fél jogosult az eredmény megosztására, a költségek arányában. Ha a gazdaságot átadó fél részesedése nagyobb, a különbözetet a generációváltás során a vételár részeként, vagy életjáradékként kell elszámolni.
 12. Ki felelős a döntéshozatalért a generációváltás időtartama alatt? Hacsak a felek nem egyeznek meg más megoldásban, a döntéshozatal közös feladat. Mindkét félnek joga van az ügyviteli döntések meghozatalára.
 13. Mikor kerül át a gazdaság minden eleme a gazdaságátvevőre a generációváltás során? A generációváltás időszakának végén a gazdaságátadó átruházza a tulajdonjogot minden elemre – beleértve a mező- és erdőgazdasági földeket, és az átadót megillető jogokat és kötelezettségeket – az új generációra.
 14. Mikor lehet azonnali hatállyal megszüntetni a generációváltási szerződést? A szerződést akkor lehet azonnal megszüntetni, ha az egyik fél szándékosan nem teljesíti a szerződési kötelezettségeit, vagy ha a gazdaságátvevő egészségi vagy életkörülményei ezt hosszú távon gátat szabnak a törvényi kötelezettségeinek.
 15. Mi történik a generációváltási szerződéssel, ha a gazdaságátadó halálát veszi? Ha a gazdaságátadó elhunyt, az örökös nem terhelhető a generációváltási szerződés kötelezettségeivel.
 16. Miért kell a generációváltási szerződést bemutatni a mezőgazdasági igazgatási szervnek? Ez a lépés szükséges, hogy az igazgatási szerv jóváhagyja a szerződést. Ez azt jelenti, hogy ellenőrizni fogják, hogy a felek megfelelnek-e az előírt feltételeknek, hogy az új generáció jogosult-e a föld tulajdonjogának vagy használati jogának megszerzésére, és hogy a szerződés megfelel-e a szükséges nyilatkozatoknak és feltételeknek.
 17. Milyen eljárást kell követni a hatósági jóváhagyás megszerzése érdekében? Az általános közigazgatási rendtartás szabályai érvényesek, de figyelembe veszik a Földforgalmi törvény és a Fétv. speciális rendelkezéseit is.
 18. Mit ellenőriz a mezőgazdasági igazgatási szerv a jóváhagyási eljárás során? Az igazgatási szerv ellenőrzi, hogy a felek megfelelnek-e az előírt feltételeknek, az új generáció jogosult-e a föld tulajdonjogának vagy használati jogának megszerzésére, a földhasználati szabályok megfelelnek-e a törvénynek, és hogy a szerződés tartalmazza-e a szükséges nyilatkozatokat és feltételeket.
 19. Mennyi idő áll rendelkezésre a hatósági jóváhagyás megszerzésére? Az igazgatási szervnek 60 napja van a döntés meghozatalára az okiratok benyújtásától számítva. A jóváhagyás azonban nem pótolja a jogszabályban előírt további érvényességi feltételeket és kellékeket..
 20. Mit tehetnek a felek, ha a pályázatot visszautasítják? Ha a pályázatot nem hagyják jóvá, akkor a szerződés érvénytelen lesz. Ebben az esetben a feleknek új pályázatot kell benyújtaniuk, melyben figyelembe veszik a mezőgazdasági igazgatási szerv előírásait.
 21. Hogyan kezeljék a törlés kérdését az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben? Az átadónak a gazdaság teljes tulajdonjogának átruházásával egyidejűleg kell benyújtania a törlési kérelmet az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez.
 22. Kik lehetnek a szerződő felek a generációváltás pályázatokban? A generációváltás pályázatokban csak közeli hozzátartozók köthetnek ajándékozási, tartási vagy életjáradéki szerződést, amennyiben a szerződésben a mező- és erdőgazdasági föld tulajdonjogának átruházásáról állapodnak meg. (lehetőség van nem közeli hozzátartozóval is szerződést kötni, ha az az átadónál áll legalább 7 éve alkalmazásban )
 23. Mire kell figyelni a szerződés megkötésekor? A szerződésben az átadásra kerülő gazdaság egyes elemeinek értékét kell megállapítani. Vagyonmérleg szükségessége.
 24. Mit tehet az átadó, ha a létfenntartása veszélybe kerül? Az átadó kérheti az átvevőtől a járadék teljesítését, ha a létfenntartásához szükséges anyagi források biztosítása válik szükségessé. Amennyiben nem sikerül megegyezni a járadék összegéről, a bírósághoz lehet fordulni.
 25. Hogyan lehet orvosolni a helyzetet, ha a szerződés miatt megromlott a felek viszonya, vagy a tartás lehetetlenné válik? Ha a tartás lehetetlenné válik a felek viszonyának megromlása, vagy az egyik fél körülményeinek megváltozása miatt, akkor az átadó kérheti a bíróságtól a szerződés módosítását, melynek értelmében a tartási szerződés életjáradéki szerződéssé módosul.
 26. Mit jelent, ha az átvevő meghal a szerződés érvényessége alatt? Amennyiben az átvevő elhalálozik, a tartási vagy a járadékfizetési kötelezettség az örökhagyó tartozásaiért való felelősség szabályai szerint száll át az örökösére. Ez akkor érvényes, ha a szerződés megkötésekor meghatározott gazdasági értékű tartás vagy járadék nem fedezte a gazdaságátvevő haláláig nyújtott ellátásokat.

További blogok a témában:gazdaságátadás pályázat

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00